تبلیغات
قرآن و عترت
تصویر منتخب
صفحات ویژه قرآن و عترت
سامانه پیامک قرآن و عترت
امکانات معنوی
لوگوی دوستان
تجوید و آوا شناسی قرآن کریم

آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش اول
ردیف        عنوان                
پخش آنلاین
1درس اول : اهداف درس
2خلاصه ای از تاریخ قرآن کریم
3علامت و نقطه گذاری قرآن کریم
4عوامل ایجاد پدیده اختلاف قرائات
5تالیف و تدوین قرائات مختلف
6درس دوم : اهداف درس
7تفاوت قرائت ، روایت و طریق
8رجحان قرائت عاصم و روایت حفص
9دلائل رجحان قرائت عاصم نسبت به سایر قرائات
10دلائل رجحان روایت حفص از عاصم نسبت به سایر روایات
11درس سوم : آغاز قرائت و مراتب آن
12آغاز تلاوت
13روش های سه گانه تلاوت
14درس چهارم : همزه وصل ، طرق وقف
15همزه وصل
16نحوه تشخیص حرکت همزه وصل
17چند نکته
18طرق وقف
19تعریف وقف
20درس پنجم : باب وقف و ابتدا ، اهداف درس


آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش دوم
ردیف    عنوان                          
پخش آنلاین
21وقف و ابتدا در عبارات قرآنی
22علائم وقف
23علائم وقف
24سایر علائم وقف
25درس ششم : تلفظ صحیح حرکات و حروف 1، اهداف درس
26تلفظ صحیح حرکات کلید اول لهجه عرب
27تلفظ صحیح حرکات عربی
28تلفظ صحیح حروف کلید دوم لهجه عرب
29انواع الف
30درس هفتم : تلفظ صحیح حرکات و حروف 2
31آموزش تلفظ هفت حرف از حروف عربی
32حرف ضاد
33حرف طاء
34حرف عین
35درس هشتم : صفات حروف 1، اهداف درس
36مقدمه
37تعریف صفت
38صفات اصلی
39رهنمود عملی
40درس نهم : صفات حروف 2، اهداف درس

آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش سوم
ردیف    عنوان                          
پخش آنلاین
41اطباق
42صفت قلقله
43صفت غنه
44درس دهم : احکام حروف 1، اهداف درس
45تعریف احکام
46تفخیم و ترقیق 1
47درس یازدهم : تفخیم و ترقیق 2
48تفخیم و ترقیق راء
49تفخیم و ترقیق الف مدی
50درس دوازدهم : ادغام
51تعریف ادغام
52درس سیزدهم : احکامم نون ساکنه و تنوین ، اهداف درس
53احکام نون ساکنه و تنوین
54

55اخفاء
56درس چهاردهم : احکام میم ساکنه ، اهداف درس
57احکام میم ساکنه
58احکام میم ساکنه
59غنه
60اظهار

آموزش تجوید و آوا شناسی قرآن کریم
استاد موسوی بلده
بخش چهارم
ردیف      عنوان                        
پخش آنلاین
61درس پانزدهم : مد و قصر ، اهداف درس
62مد و قصر
63انواع مد فرعی
64مد لازم
65درس شانزدهم : چند نکته پایانی ، اهداف درس
66سکت در قرآن
67نکاتی از هاء ضمیر
68نکاتی از هاء ضمیر
69سجده های واجب تلاوت

منبع: شهر مجازی قرآن کریم